loader

Leiden Centraal Station: dossier zeezijde + busstation

Hackathon busstation (december 2016)

Buurtbewoners en architecten organiseerden op vrijdag 2 december een hackathon over het busstation en de kansen van de zeezijde van Leiden CS. In het tijdsbestek van 1 dag werkten ze een alternatief uit voor de huidige gebiedsvisie. Hun plan? Het busstation moet ondergronds.

Leidsch Dagblad was erbij en wijdde er een artikel aan.
Ook op Twitter was de hackathon te volgen.

 

RAP leiden

Het stationsgebied

Het stationsgebied van Leiden staat anno 2016 volop in de belangstelling. Ook het Bio Science Park, ROC Leiden, Hogeschool Leiden, Naturalis en het LUMC die vlak achter het station liggen zijn in beweging. Met de aantrekkende economie, de korte afstand tot Schiphol en het uitdijende Amsterdam nemen de kansen voor Leiden als interessante vestigingsplek voor (internationale) bedrijven toe. En dus wordt er geschoven, gebouwd, gesloopt en gedroomd.

Aan de centrumzijde is in de voorliggende jaren veel veranderd. Tussen 1994 en 2011 ontstond de huidige situatie: het Project Leiden Centraal.
“Het project (…) is gestart met als doel het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk, veilig, levendig en overzichtelijk verblijfsgebied waar wonen en werken samenkomen en waar ruimte is voor winkelen, vrijetijdsbesteding, horeca, parkeren en fietsparkeren.”
Zie hierover o.a. ook ons dossier over het Rijnsburgerblok.

Aan de zeezijde is weinig tot niets gebeurt, met uitzondering van de opknapbeurt van het grote braakliggende terrein direct achter het station. Op sommige plekken ademt het gebied – gelegen tussen het LUMC, de Rijnsburgerweg en het bos van Bosman – nog een academische, groene en monumentale sfeer. De vele door Jesse ontworpen herenhuizen, de oude bomen en de rijksmonumentale panden: ze behoren allen tot de vroegere cité medicinal en zijn onderdeel van de historie van Leiden.

Kaderbesluit

Dit is het kaderbesluit uit 2011. Erin staan de plannen voor het gebied met als einddoel (2025): dat het stationsgebied ‘The place to be’ is.

Toen de tram nog reed

Ontwikkelingen

Parallel aan elkaar zijn er op dit moment (2016/2017) allerlei stedenbouwkundige ontwikkelingen gaande rondom het stationsgebied en het Bio Science park.

  • Aan de centrumzijde wil de gemeente graag meer hoge kantoor-, retail- en woonruimte gaan bouwen. De basis hiervoor vormt een gebiedsvisie uit 2007. Deze is ontwikkeld in een tijd waarin de vraag naar kantoorruimte en retail anders was dan hij nu is. Sinds de crisis is er veel leegstand en – bijvoorbeeld – meer behoefte aan zzp units, kleine woningen en her- en duurzaam gebruik van bestaande gebouwen.
  • Om de stationsstraat en het plein verkeersvrij te maken onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om het busstation te verplaatsen naar de achterkant van het station (Zeezijde). Met de komst van een busstation de verkeersveiligheid op de kruispunten achter het station -waar veel woon-, school- en werk fietsverkeer- is ernstig in het gedrang komen. Zie ook het kaderbesluit hierboven.
  • De gebiedsvisie voor het Leiden Bio Sciencepark wordt aangepast.
RAP leiden

Waar gaat het busstation heen?

In 2012 besloot de Gemeente om het busstation van de stad- naar de zeezijde te verplaatsen. Vier jaar later zijn de meningen over een verhuizing verdeeld . Dit is een overzicht van gerelateerde gepubliceerde nieuwsartikelen:

Motie (21 april 2016)

Onderstaande betreft de ‘motie VOD’ van PvdA, SP en VVD waarin wordt opgeroepen meerdere scenario’s op hoofdlijnen voor nieuwbouw van het busstation te ontwikkelen om te kunnen komen tot een integrale beoordeling van de verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiële consequenties.

Op verzoek van PvdA en de SP een motie VOD (zie bijlage M.VOD.1) waarin wordt opgeroepen meerdere scenario’s op hoofdlijnen voor nieuwbouw van het busstation te ontwikkelen om te kunnen komen tot een integrale beoordeling van de verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiële consequenties.
De heer Holla (PvdA) constateert dat er veel nieuwe informatie naar boven is gekomen. Informatie die het besluit makkelijker maakt, maar ook informatie die het besluit moeilijker maakt. Het lijkt de SP en de PvdA daarom verstandig om het besluit van de verplaatsing in het licht van de nieuwe informatie nog eens goed tegen het licht te houden. Is het destijds genomen besluit nog steeds het verstandigste?
Er kan alleen een goede vergelijking worden gemaakt als ook de nulvariant wordt meegenomen. Het college heeft aangegeven dat ook te zullen doen. De raad moet bij de besluitvorming alle voor- en nadelen van de verschillende opties goed in beeld hebben.
Beide fracties zijn verheugd met de brede steun van deze exercitie. Inmiddels hebben ook het CDA, de PvdD en de VVD deze motie ondertekend.
Stemverklaringen: mevrouw Verbree (VVD) zegt dat het stationsgebied zowel een kansrijk als een lastig gebied is in Leiden. Het is aantrekkelijke plek voor kantoren, winkels en woningen. Tegelijkertijd moet alle verkeer het station kunnen bereiken. De VVD vindt het belangrijk dat er gebouwd kan worden rondom het station en is daarom een voorstander van het verplaatsen van het busplatform naar de achterzijde van het station. De fractie vindt het ook belangrijk om te weten wat de consequenties van de verplaatsing voor het verkeer zullen zijn. De motie VOD roept op om verschillende scenario’s in kaart te brengen. De VVD staat hier volledig achter en heeft de motie dan ook mede ondertekend.
De heer De Vos (PvdD) zegt dat zijn fractie eerder ook al extra scenario’s voor het al of niet verplaatsen van het busstation voorstelde. De PvdD ziet steeds meer bezwaren tegen de verplaatsing en wil om die reden een goede afweging kunnen maken. Daarom steunt de PvdD deze motie.
Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie met algemene stemmen aanvaard.

Deze pagina delen met je vrienden? Graag!